วิธีการติดตั้ง VPN Version เก่า

*** ลงทะเบียนขอใช้ระบบ VPN  http://bsru.me/vpnregister *****

วิธีการติดตั้ง VPN

 

1. เปิด Web browser พิมพ์ https://202.29.54.200 จะแสดงดังภาพ

 

2. ดำเนินการตามขั้นตอน

 

3. แสดงหน้า Login ใช้ Username และ Password ท่ีได้รับผ่านอีเมล์หลักจากลงทะเบียน

4. เมื่อ Login เรียบร้อยระบบจะแสดง Link สำหรับ Download โปรแกรมจะมีให้เลือกดังนี

    1. Windows 32bit
    2. Windows 64bit
    3. MacOS 32/64bit

เลือกดาว์โหลดตาม รุ่นของระบบปฏิบัติการท่ีใช้งานอยู่

 

5. เม่ือ Download เรียบร้อยให้ทำการติดตั้งและทำตามขั้นตอนจนติดตั้งเสร็จสิ้น

 

6. เม่ือติดตัง้ เรียบร้อยโปรแกรมจะเปิดอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ขึ้นให้คลิกท่ีไอคอนตามหมายเลข 1

หมายเลข 1 ไอคอนโปรแกรม VPN

หมายเลข 2 ใส่ข้อมูลเพื่อ Connect VPN Portal : 202.29.54.200

Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล์

เมื่อเรียบร้อยให้กด Connect ​จะแสดงหมายเลข 3 และกด Continue หมายเลข 4 Status ถ้าท้าการเช่ือต่อเรียบร้อยสถานะ จะเป็น Connected

7. สามารถใช้งานระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ 

8.  ความเร็วในการใช้งานเชื่อมต่อ VPN จะขึ้นอยู่กับความเร็วของ Internet ที่ท่านใช้งานอยู่

9.  ในการใช้งานระบบ VPN ถ้าเครื่อง MAC OS จะไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ภายนอกผ่าน ระบบ VPN ได้แต่จะใช้งานระบบภายในได้ปกติ